REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH ORAZ USŁUG REJESTRACJI I UTRZYMYWANIA NAZW DOMEN INTERNETOWYCH PRZEZ INB MARKETING  SP. Z O.O.

Definicje i postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zwaną dalej „UŚUE”) określa rodzaj, zakres i warunki świadczenia usług hostingowych i rejestracji domen, warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie tych usług, wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, którymi posługuje się usługodawca, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, tryb postępowania reklamacyjnego, a także uregulowania właściwe dla umów zawieranych z konsumentami na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (zwaną dalej „UPK”).
 2. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną przez INB MARKETING sp. z o.o., zwanym dalej „regulaminem”.
 3. „Usługodawcą” w rozumieniu UŚUE oraz niniejszego Regulaminu jest INB MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000505112, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, adres:  Kryształowa 4/6, 20-582 Lublin, adres WWW: www.inbmarketing.pl; adres e-mail: bok@inbmarketing.pl., numer telefonu przedsiębiorstwa:  530 015 799.
 4. „Usługobiorcą” w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną) korzystający z usługi, podmiot który zawarł umowę o świadczenie usług lub też podmiot na rzecz którego została zawarta taka umowa, posiadający siedzibę lub adres zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; usługobiorcą jest zarówno konsument, jak i przedsiębiorca.
 5. „Konsumentem” w rozumieniu niniejszego regulaminu jest osoba fizyczna zawierająca z usługodawcą umowę hostingu i rejestracji domen, która to umowa nie jest związana bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. „Usługa hostingowa” w rozumieniu niniejszego regulaminu jest to udostępnienie za pośrednictwem sieci Internet przez usługodawcę miejsca w pamięci powszechnie dostępnego komputera w celu stworzenia tam usług odpowiedniego rodzaju, udostępnianie pamięci podłączonych do sieci serwerów w celu przechowywania różnego rodzaju danych, w szczególności składających się na strony internetowe, przy czym dane te pochodzą nie od podmiotu świadczącego usługi hostingowe, lecz od podmiotu trzeciego – usługobiorcy; usługa hostingowa obejmuje bieżące utrzymanie techniczne
  [zakres usługi hostingowej].
 7. „Usługa rejestracji domen” w rozumieniu niniejszego regulaminu to usługa umożliwienia istnienia na żądanie usługobiorcy w sieci Internet domeny pod określoną nazwą oraz usługa polegająca na stworzeniu i utrzymaniu przez czas trwania umowy domeny pod adresem „.com.pl” albo „.pl” [zakres usługi rejestracji domeny].
 8. „Domena” w rozumieniu niniejszego regulaminu jest to niepowtarzalny adres w Internecie, pod którym można uzyskać dostęp do danych usług (strony WWW, konta e-mail, serwery FTP) w Sieci.
 9. „Okres rozliczeniowy” w znaczeniu niniejszego regulaminu jest to czas jednego pełnego roku kalendarzowego (rozpoczynający się zawsze z chwilą zawarcia umowy i kończący się po upływie roku kalendarzowego).
 10. Brak akceptacji treści niniejszego regulaminu powoduje niemożność zawarcia umowy.
 11. Umowa zawierana jest wyłącznie w języku polskim.
 12. Zakazuje się dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, którymi posługuje się ustawodawca.
 13. Usługobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania usługodawcy o wszelkich zmianach swoich danych osobowych podanych podczas procesu zawierania umowy. Korespondencję wysłaną przez usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail usługobiorcy podany przy rejestracji usługi lub inny podany (zmieniony) w późniejszym okresie przez usługobiorcy w czasie świadczenia usługi uważa się za doręczoną.
 14. Zamówienie usług pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług

 1. Umowa zostaje zawarta z chwilą złożenia oświadczenia woli usługobiorcy o przyjęciu oferty usługodawcy lub z chwilą podpisania umowy w formie papierowej po negocjacjach oferty.
 2. Skutkiem potwierdzenia przez drugą stronę otrzymania oferty jest związanie nią usługodawcy, jeśli potwierdzenie jest niezwłoczne.
 3. Oświadczenie o przyjęciu oferty jest złożone z chwilą, gdy doszło do usługodawcy w taki sposób, że usługodawca mógł zapoznać się z jego treścią. Oświadczenie takie powinno zawierać:
 4. wskazanie imienia i nazwiska usługobiorcy/nazwy usługobiorcy z określeniem formy prawnej; wskazanie adresu zamieszkania/adresu siedziby usługobiorcy; wskazanie numeru NIP usługodawcy/numeru PESEL/wskazanie kraju rezydencji usługobiorcy albo kraju jego siedziby; wskazanie numeru KRS usługobiorcy albo innego właściwego numeru rejestracji przedsiębiorców [w przypadku przedsiębiorcy],
 5. wskazanie adresu e-mail do kontaktu,
 6. Wskazanie nazwy domeny (jeśli jest ona dostępna).
 7. Rejestracja domeny nastąpi w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
 8. Umowa zostanie zawarta pod warunkiem, że:
 9. w oświadczeniu woli wskazano dane, o których mowa w pkt 2 oraz inne niezbędne dane i informacje umożliwiające w sposób prawidłowy wykonanie usługi;
 10. oświadczenie woli jest oświadczeniem o jednoznacznej treści;
 11. nazwa domeny jest dostępna;
 12. nie istnieją inne przeszkody wynikające z właściwości świadczonej usługi uniemożliwiające rejestrację domeny lub hosting.
 13. W sytuacji błędnie złożonego oświadczenia woli lub innych przeszkód usługodawca wezwie jednokrotnie usługobiorcę do podania wskazanych danych lub dokona rejestracji na własne dane.
 14. Usługodawca powiadomi bezzwłocznie usługobiorcę o wszelkich przeszkodach uniemożliwiających spełnienie w/w warunku.
 15. Zawiadomienie usługodawcy o przyjęciu oferty przez usługobiorcę może być dokonane w każdej formie, byleby usługodawca mógł zapoznać się z jego treścią i w sposób jednoznaczny ustalić wolę usługobiorcy.
 16. Umowa o świadczenie usług hostingowych oraz rejestracji domeny zawierana jest na czas oznaczony dwóch lat (dwa pełne okresy rozliczeniowe) i ulega przedłużeniu na kolejny okres rozliczeniowy, z zastrzeżeniem określonym w punkcie następnym. W pierwszym okresie rozliczeniowym usługa świadczona jest bezpłatnie. Płatność za drugi okres rozliczeniowy świadczenia usługi ponoszona jest z góry w terminie przypadającym na 1 dzień przed upływem terminu zakończenia pierwszego okresu rozliczeniowego.
 17. Każdej ze strony przysługuje prawo zgłoszenia sprzeciwu od przedłużenia umowy na trzeci i kolejny okres rozliczeniowy (umowa może przedłużać się wielokrotnie w przypadku braku sprzeciwu przez którąkolwiek ze stron) niniejszej umowy ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego, najpóźniej na 14 dni przed końcem bieżącego okresu rozliczeniowego.
 18. Usługobiorcy nie przysługuje przed opłaceniem z góry drugiego okresu rozliczeniowego prawo żądania udostępnienia kodu „authinfo” do przeniesienia domeny albo zmiany abonenta w rejestrze DNS. Usługobiorca zrzeka się prawa do przeniesienia domeny przed dokonaniem zapłaty za drugi okres rozliczeniowy z góry.
 19. Sprzeciw powinien zostać zgłoszony w formie wiadomości e-mail na adresy podane przy zawieraniu umowy.
 20. Usługodawcy przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy w każdym czasie z miesięcznym terminem wypowiedzenia, usługobiorcy nie przysługuje prawo wypowiedzenia.
 21. Rozwiązanie umowy przez usługodawcę następuje poprzez przesłanie wypowiedzenia umowy na adres poczty elektronicznej podany przez usługobiorcę.
 22. Niezwłocznie po rozwiązaniu lub po odstąpieniu od zawartej umowy usługodawca usuwa wszystkie dane umieszczone na wydzielonej dla usługobiorcy powierzchni dyskowej serwera.
 23. Przed usunięciem danych przez usługodawcę, w przypadkach określonych w ust. 15, usługobiorca może samodzielnie skopiować dane oraz przenieść je na inny serwer.
 24. Po usunięciu przez usługodawcę danych, w przypadkach określonych w ust. 15, usługobiorca może zamówić u usługodawcy usługę przekazanie kopii bezpieczeństwa, tzw. backupu konta hostingowego, w formie pliku w formacie: „nazwakonta.tar.gz”.
 25. Usługa przekazania tzw. backupu, określona w ust. 17 jest odpłatna. Koszt usługi wynosi 200 zł netto, powiększone o kwotę stawki podatku VAT obowiązującą w dniu wystawienia faktury przez usługodawcę.
 26. Przekazanie kopii bezpieczeństwa nastąpi drogą mailową w terminie 2 dni roboczych od dnia zaksięgowania płatności na koncie usługodawcy.
 27. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35. ustawy z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 28. W celu odstąpienia od Umowy Konsument składa oświadczenie, że odstępuje od Umowy. Dla zachowania terminu do odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia w przedmiocie odstąpienia od Umowy przed upływem tego terminu.
 29. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Konsument kieruje w formie elektronicznej, na adres Usługodawcy: bok@inbmarketing.pl lub pisemnie, w formie tradycyjnej, na adres korespondencyjny Usługodawcy: INB Marketing, ul. Farmaceutyczna 13, 20-706 Lublin.
 30. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć za pomocą niniejszego wzoru oświadczenia o odstąpieniu. (Pobierz oświadczenie).

Płatności

 1. Strony obowiązuje cennik usług z dnia zawarcia umowy ze strony https://inbmarketing.pl/domeny-i-hosting/. Płatności dokonywane są z góry za cały okres rozliczeniowy.
 2. Wpłaty za usługi świadczone przez usługodawcę należy wnosić wyłącznie w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy usługodawcy.
 3. Termin płatności pierwszej opłaty wynosi 7 dni od daty zawarcia umowy. Cennik może przewidywać darmowy pierwszy okres rozliczeniowy.
 4. Termin płatności za kolejny okres rozliczeniowy upływa w ostatnim dniu poprzedzającego okresu rozliczeniowego. Za dokonanie zapłaty uznaje się wpływ środków na rachunek bankowy usługodawcy. Płatność za kolejny okres rozliczeniowy jest płatnością z góry.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do dokonywania terminowej płatności za zamówione usługi na podstawie faktury proforma lub faktury VAT wystawionej przez usługodawcę. Datą zapłaty jest data uznania rachunku bankowego usługodawcy.
 6. W przypadku braku płatności w oznaczonym terminie usługodawca jest uprawniony do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, wstrzymania się z dalszym świadczeniem wszystkich usług na rzecz usługobiorcy lub częściowym ograniczeniem ich funkcjonalności, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec usługobiorcy.
 7. Nieterminowe wnoszenie opłat przez usługobiorcę będzie skutkować naliczeniem odsetek za każdy dzień zwłoki w wysokości odsetek ustawowych.
 8. Najpóźniej na 7 dni przed upływem bieżącego okresu rozliczeniowego usługobiorca otrzyma pocztą elektroniczną informację o nadchodzącym terminie zakończenia okresu rozliczeniowego wraz z odpowiednią fakturą, której termin płatności będzie wynosił co najmniej 7 dni, stanowiącą podstawę do dokonania płatności przez usługobiorcę.
 9. Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.
 10. Opłata za usługę hostingową wnoszona przez usługobiorcę nie uwzględnia kosztów związanych z uzyskaniem dostępu do Internetu, zakupu sprzętu i oprogramowania do korzystania z usługi, rejestracji i utrzymania domen internetowych, projektowania i modyfikacji stron internetowych, konfiguracji oprogramowania itp. Właściwe korzystanie z usługi wymaga od usługobiorcy posiadania odpowiedniej wiedzy oraz zasobów sprzętowych i oprogramowania.
 11. O ile postanowienia niniejszego regulaminu nie stanowią inaczej, termin płatności dla wszystkich usług, których obowiązek zapłaty wynika z postanowień niniejszego regulaminu (umowy), wynosi 7 dni od daty wystawienia faktury.

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym

 1. W celu zapewnienia prawidłowego korzystania ze strony internetowej oraz z usług świadczonych drogą elektroniczną przez usługodawcę sprzęt komputerowy usługobiorcy musi spełnić następujące minimalne wymagania techniczne:
 2. a) Dostęp do Internetu.
 3. b) Zainstalowana przeglądarka.
 4. c) Posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 5. W trakcie korzystania ze strony internetowej, w systemie teleinformatycznym usługobiorcy zainstalowane zostają pliki cookies. Warunkiem korzystania ze strony internetowej jest umożliwienie instalacji plików Cookies.

Warunki świadczenia usług

 1. Usługodawca udostępnia po zawarciu umowy (w terminie określonym w sekcji II pkt 2 niniejszego regulaminu) usługi hostingowe i rejestruje domenę utrzymując ją przez czas określony w umowie.
 2. Usługobiorca zobowiązuje się korzystać z usługi zgodnie z polskim prawem i z jej przeznaczeniem i nie podejmować działań polegających w szczególności na:
 3. umieszczaniu na serwerze treści niezgodnych z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa (m. in. zawierających nielegalne oprogramowanie, nawołującymi do przemocy, nienawiści, zawierającymi sceny pornograficzne z udziałem dzieci lub zwierząt), normami społecznymi i obyczajowymi,
 4. świadomym lub nieświadomym działaniu na szkodę innych użytkowników (np. rozsyłania masowej korespondencji, tzw. SPAM), a także podejmowaniu innych działań na szkodę usługodawcy,
 5. przeniesieniu na osoby trzecie prawa do korzystania z usługi bez zgody i wiedzy usługodawcy,
 6. wprowadzaniu treści naruszających cudze dobra osobowe, chyba że zaistnieje okoliczność wyłączająca bezprawność takiego działania.
 7. świadomym lub nieświadomym powodowaniu niestabilności systemu usług hostingowych,
 8. naruszeniu praw osób trzecich, w szczególności naruszaniu praw autorskich.
 9. W razie przerwania świadczenia usług w trakcie trwania umowy wynikłych z winy usługodawcy, usługodawca w ramach rekompensaty pomniejszy cenę bieżącego lub następnego (do wyboru usługobiorcy) okresu rozliczeniowego o taką sumę (n), jaka jest równa iloczynowi ceny za cały okres rozliczeniowy (s) ilorazu dni, w których usługa była niedostępna (x) i liczbie dni w okresie rozliczeniowym (y), według wzoru:

n = s*(x/y)

 

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za niezawinione przerwanie świadczenia usług, a usługobiorca nie może rościć sobie z tego tytułu żadnej rekompensaty.
 2. Usługodawca tworzy regularną kopię zapasową danych umieszczonych na serwerze, zgodnie ze specyfikacją danej usługi hostingowej, z której w przypadku awarii powstałej z winy usługodawcy przywracane są dane bez dodatkowej opłaty.
 3. W przypadku przekroczenia w danym miesiącu kalendarzowym przewidzianego w specyfikacji danej usługi hostingowej miesięcznego limitu transferu danych, usługodawca jest uprawniony do wstrzymania się z dalszym świadczeniem usługi hostingowej na rzecz usługobiorcy lub częściowym ograniczeniem jej funkcjonalności do końca miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiło przekroczenie limitu transferu danych. W przypadku zmiany, na wniosek usługobiorcy, posiadanego pakietu hostingowego na pakiet o wyższym limicie transferu danych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, usługodawca niezwłocznie po otrzymaniu od usługobiorcy zlecenia zmiany posiadanego pakietu hostingowego przywraca normalne funkcjonowanie usługi hostingowej.
 4. Dla utworzonych kont e-mailowych przyporządkowanych do zarejestrowanej domeny wprowadza się limit dzienny wysyłanych maili: nie więcej niż 100 maili na każdy adres e-mail oraz nie więcej niż 500 maili ze wszystkich utworzonych adresów mailowych z danego konta.
 5. W przypadku przekroczenia limitu określonego w ust. 7, konto jest automatycznie blokowane. Konto jest odblokowywane przez usługodawcę po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby przez usługobiorcę.
 6. W ciągu trwania przedmiotowej umowy usługodawca dokona odblokowania konta usługobiorcy 3-krotnie bez pobierania płatności.
 7. W przypadku czwartego i kolejnych blokad konta, każde odblokowanie jest płatne w kwocie 50 zł netto, powiększonej o kwotę stawki podatku VAT obowiązującą w terminie wystawienia faktury VAT.
 8. Wysokość roszczenia usługobiorcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy ograniczona jest do wysokości wniesionej przez usługobiorcę opłaty za świadczenie usługi hostingowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiło zdarzenie będące podstawą roszczenia. Powyższe ograniczenia nie dotyczą Konsumenta.
 9. Odpowiedzialność usługodawcy z tytułu utraconych korzyści i szkód pośrednich jest umownie wyłączona.

Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Usługobiorca ma prawo do wniesienia reklamacji w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez usługodawcę.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne wnoszone jest na adres e-mail usługodawcy z adresu e-mail usługobiorcy podanego przy zawieraniu umowy.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne, aby zostało zgłoszone skutecznie i wywołało skutki, powinno zawierać dane identyfikujące usługobiorcę, nazwę i typ usługi, której dotyczy reklamacja, przedmiot reklamacji i okoliczności uzasadniające jej wniesienie. Jeśli zgłoszenie nie zawiera takich danych, usługodawca pozostawi je bez rozpoznania.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od skutecznego wniesienia reklamacji.

Postanowienia wiążące konsumenta

 1. Konsument ma prawo porozumiewać się z usługodawcą wszelkimi możliwymi drogami, chyba że dla odpowiednich czynności konsumenta niniejszy regulamin zastrzega formę szczególną.
 2. Łączna cena i wynagrodzenie za usługi są szczegółowo określone w cenniku dostępnym na stronie internetowej usługodawcy.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
 4. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 5. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 6. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 7. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 8. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 9. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 10. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 11. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 12. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 13. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 14. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 15. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 16. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Usługobiorca będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy.
 2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między usługobiorcą, a usługodawcą.
 3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między usługobiorcą, a usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail porady@dlakonsumentow.pl.

Pozostałe informacje

 1. Usługodawca nie umożliwia bezpośredniego kontaktu kontrahentów (on-line) i dlatego nie stosuje się do niego art. 661. § 1 kc.
 2. Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z zawartej z usługobiorcą umowy o świadczenie usług hostingowych wymaga zgody usługodawcy.

Polityka prywatności

 1. Przetwarzanie żądanych danych osobowych jest konieczne do realizacji umowy.
 2. W ramach realizacji usługi przetwarzane są następujące dane osobowe Użytkowników:
 3. nazwisko i imię lub nazwa firmy usługobiorcy,
 4. numer ewidencyjny NIP lub inny numer ewidencyjny usługobiorcy,
 5. miejsce zamieszkania usługobiorcy,
 6. adres poczty elektronicznej usługobiorcy,
 7. numer telefonu kontaktowego posiadanego przez usługobiorcy.
 8. Każdy usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. W tym celu należy wysłać mail na adres usługodawcy wskazany powyżej.
 9. Po zakończeniu korzystania przez usługobiorcy z Usługi usługodawca może przetwarzać dane osobowe usługobiorcy w zakresie koniecznym do realizacji następujących celów:
 10. rozliczenia usługi lub dochodzenia roszczeń z tego tytułu,
 11. stwierdzenia, czy korzystanie przez usługobiorcę z usługi było zgodne z regulaminem oraz przepisami prawa i wyjaśnienia okoliczności ewentualnego niedozwolonego korzystania z tej usługi.
 12. dostarczenia usługobiorcy materiałów stanowiących reklamę lub promocję Serwisu (w przypadku posiadania przez usługobiorcę ważnej zgody na dokonywanie powyższych czynności).

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Zmieniony regulamin wiąże usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
 3. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 maja 2014 roku i jest dostępny w każdym czasie na stronie internetowej usługodawcy: inbmarketing.pl/ w sposób umożliwiający w każdej chwili jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku.